Spoštovani starši!

Ker smo glede soglasij za reševanje vprašalnika ob NPZ in pridobitve podatkov o dosežkih NPZ za vašega otroka za znanstvenoraziskovalni namen prejeli nekaj vprašanj, vam v izogib nejasnostim in v želji, da boste starši ustrezno informirani ter bo vaše soglasje/privolitev veljavno, posredujemo dodatne informacije: 

OBVESTILO UČENCEM OZIROMA NJIHOVIM STARŠEM, KI IZPOLNJUJEJO ANKETNI VPRAŠALNIK OB OPRAVLJANJU NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  (13. IN 14. ČLEN SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV)  

Anketni vprašalnik za učence, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ), je del nacionalnih dejavnosti za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo, znotraj katerih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) Državnemu izpitnemu centru dodelilo znanstvenoraziskovalno delovno nalogo izvedbe vprašalnika ob NPZ. Z njim želimo pridobiti informacije in podatke glede poteka izobraževanja na daljavo zaradi zagotovitve potreb, pogojev in možnosti kompenzacijskih ukrepov za nadomeščanje morebitnih kognitivnih in socialnočustvenih primanjkljajev v razvoju učenk in učencev, ki nastajajo v času izvajanja izobraževanja na daljavo. Zbrani in analizirani podatki bodo podlaga za odpravo oziroma zmanjševanje morebitnih razlik 

med učenci in učenkami iz različnih okolij, saj se predvideva, da se v času izvajanja izobraževanja na daljavo te razlike povečujejo. Vse dejavnosti za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo bodo za odločevalce predstavljale pomembno podlago za odločanje o uvedbi morebitnih sistemskih kompenzacijskih ukrepov na področju izobraževanja ter tudi nadaljnji razvoj sistema vzgoje in izobraževanja. 

V vprašalniku učenci odgovarjajo na različna vprašanja, ki so v nadaljevanju natančneje predstavljena. Poleg njihovih odgovorov bodo iz Evidence o kandidatih NPZ, katere upravljavec je Državni izpitni center, za vašega otroka enkratno pridobljeni podatki o dosežkih NPZ za leto 2021: oznaka predmeta, dosežene skupne točke pri tem predmetu, oznaka naloge, dosežene točke pri posamezni nalogi.

V končni zbirki podatkov bo tudi nerazpoznavna oznaka šole in oznaka oddelka, saj bo oboje nujno potrebno za predvidene analize (npr. linearno regresijo).

Poudarjamo, da je vprašalnik ob NPZ prostovoljna anketa, ki se izvede med učenci 6. in 9. razredov.

Anketo bodo izpolnjevali samo tisti učenci, za katere bodo starši podali pisno soglasje/privolitev. Odklonitev soglasja/privolitve nima nobenih posledic na pravice in dolžnosti učencev in njihovih staršev. 

V anketi bodo učenci odgovarjali na vprašanja o:

  1. socialno‐ekonomskih značilnostih domačega okolja (o obiskovanju vrtca, strukturi družine, stopnji izobrazbe in statusu zaposlenosti staršev (zaposlen, nezaposlen, obseg delovnega časa), virih, ki so jim na voljo doma za izobraževanje (npr. število prenosnikov) in številu knjig, ki jih imajo doma;
  2. poteku poučevanja v zadnjem šolskem letu pri matematiki in slovenščini (učnem jeziku), o učiteljevih aktivnostih med učenjem na daljavo, o načinu poteka pouka, o pomoči, ki jo je učenec med poučevanjem na daljavo morebiti potreboval, ipd.;
  3. učinkih poučevanja na socialno in čustveno odzivanje otrok v tem obdobju (npr. o njihovem počutju v času, ko so bile šole zaprte, o času, ki so ga preživeli pred računalniškimi ekrani, ipd.).  

Ker se je v zvezi s predhodno posredovanimi prošnjami za soglasje pojavila napačna uporaba besedne zveze »povezovanje zbirk podatkov« pojasnjujemo, da boste s svojim soglasjem/privolitvijo omogočili reševanje vprašalnika in s tem enkratno pridobitev podatka o dosežkih vašega otroka pri NPZ za leto 2021. 

Državni izpitni center je ustanovila Republika Slovenija za opravljanje nalog na področju zunanjega preverjanja znanja učencev in dijakov. Na tem področju, kamor sodi tudi NPZ, izvaja Državni izpitni center tudi  raziskovalno in razvojno delo. Državni izpitni center v skladu z 95. členom Zakona o osnovni šoli vodi tudi evidenco učencev, ki opravljajo NPZ.

Zakon o osnovni šoli določa, da so dosežki nacionalnega preverjanja znanja dodatna informacija o znanju učencev. Med nameni uporabe podatkov o dosežkih učencev, kot jih določa zakon, so tudi  • priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnih svetov in ministrstva,razvoj, uvajanje in spremljava ter evalvacija kurikula,

  • razvojno raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja, razvoj kakovosti na vseh ravneh izobraževanja,
  • spremljava in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela ter upravljanja in vodenja vzgojnoizobraževalnih zavodov.

V času epidemije, ko se je prvič v Republiki Sloveniji izvajalo izobraževanja na daljavo v tako velikem obsegu, je povratna informacija vašega otroka, ne le z vidika znanja (podatek o dosežku na NPZ), pač pa tudi z vidika njegovega razumevanja in občutenja celotne situacije (anketa ob NPZ) toliko bolj dragocena pri sprejemanju odločitev tako o potrebnih ukrepih za izboljšavo sistema vzgoje in izobraževanja kot tudi odpravo morebitnih posledic, ki jih je to obdobju pustilo na učencih. 

Za vsakega učenca, ki bo izpolnil anketo, je Državni izpitni center dodal naključno številko – šifro, ki jo bo učenec vpisal ob začetku reševanja ankete. Ta šifra, ki ni enaka šifri učenca pri reševanju nacionalnega preizkusa, omogoča povezavo odgovorov v anketi z dosežki učenca pri NPZ. 

Strokovni delavci Državnega izpitnega centra, ki imajo za tovrstne obdelave ustrezna pooblastila, bodo na podlagi omenjene šifre enkratno iz prej navedene evidence Državnega izpitnega centra pridobili le podatke o dosežkih pri nacionalnem preverjanju v letu 2021. Poudarjamo, da gre za enkraten dogodek, ki omogoča, da v vprašalnik dodamo k pravim posameznikom prave podatke (s pomočjo dodeljene šifre). 

Glede na to, da se soglasja/privolitve pridobivajo po šolah, je v bazi tudi negovoreča oznako za šolo (in oznaka regije šole), iz katere tudi identitete šole ni mogoče prepoznati, omogoča pa statistične analize v smislu ugotavljanja raznolikosti rezultatov po šolah/statističnih regijah. 

Končni nabor podatkov, ki bo predmet obdelave, ne bo vseboval podatkov, ki bi omogočali določitev ali določljivost posameznega učenca, prav tako ne bo mogoče določiti posamezne šole. 

Ko bodo dosežki NPZ dodani rezultatom vprašalnika, kar bo predvidoma do konca junija 2021, bo šifra,

ki jo ob reševanju ankete dobi učenec in je omogočala pridobitev podatka o dosežkih pri NPZ, izbrisana. Tako nastala baza podatkov ankete ne bo vsebovala nobenega podatka, niti nobenih ključev ali šifer (identifikatorjev) po katerih bi bilo možno prepoznati posameznega učenca. Soglasja/privolitve bomo hranili do začetka šolskega leta 2021/22. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, ki bo nastala na podlagi vprašalnika in bo hranjena le do takrat, ko bodo dosežki NPZ dodani rezultatom vprašalnika, kar bo predvidoma do konca junija 2021, je  Državni izpitni center, Kajuhova ul. 32U, 1000 Ljubljana, telefon: 01 548 46 00, elektronska pošta: info@ric.si.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO) lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 548 46 11 oz. po elektronski pošti dpo@ric.si.

Osebni podatki ne bodo preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo Zakon o osnovni šoli in soglasje/privolitev staršev za sodelovanje učenca v anketi in za enkratno pridobitev podatka o dosežkih učenca na nacionalnem preverjanju znanja za leto 2021 iz Evidence o učencih NPZ, ki jo vodi Državni izpitni center. 

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Poleg tega vam Državni izpitni center omogoča tudi uresničevanje pravice do popravka (na primer, če zasledite, da vaši osebni podatki niso točni).

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Glede na natančnejše informacije, ki smo jih posredovali v zvezi z anketnim vprašalnikom, je tako naša obveznost po zakonodaji, ki ureja področje varstva osebnih podatkov glede informiranosti, izpolnjena. Na podlagi predhodno posredovanih privolitev/soglasij bomo podatke obdelovali le na zgoraj opisan način. 

Soglasje/privolitev lahko starši kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če želite preklicati privolitev/soglasje, to storite po el. pošti na naslov: info@ric.si ali po pošti na naslov Državni izpitni center, Kajuhova ul. 32 U, Ljubljana.  

Državni izpitni center  
Ljubljana, 23. 4. 2021
Št. 071-1/2021

(Visited 15 times, 1 visits today)