PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

Osnova delovanja je Ustava RS, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih v devetletni osnovni šoli ter drugi zakonski in podzakonski predpisi. 

DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI UČENCEV

 • da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jih organizira šola;
 • da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
 • da imajo spoštljiv in strpen odnos do vseh zaposlenih v šoli in izven nje;
 • da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila;
 • da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev ter delavcev šole;
 • da varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole kot s svojo lastnino in tudi lastnino drugih učencev ter delavcev šole;
 • da nesporazume rešujejo s pogovorom oziroma na drug ustrezen način;
 • da zastopajo šolo na tekmovanjih in prireditvah;
 • da sodelujejo pri dogovorjenih dežurstvih.

PREPOVEDI 

 • V šoli je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih substanc.
 • Prepovedano je prihajati v šolo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc ter se udeleževati tudi drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole. Kadar zaposleni v šoli opazi, da učenec v šoli kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, drogo ter druge psihoaktivne substance oz. je pod vplivom alkohola, droge ali drugih psihoaktivnih substanc, o tem naredi ustrezno pisno poročilo, nato pa o tem obvesti razrednika, ravnatelja in svetovalno službo, ki ustrezno ukrepajo naprej.
 • V šolo je prepovedano prinašati pirotehnična sredstva in vse vrste predmetov, ki bi kakor koli ogrožali zdravje in varnost učencev ter zaposlenih v šoli. Ob vsaki kršitvi se sestavi ustrezno poročilo, obvesti razrednika in svetovalno službo, ki ustrezno ukrepajo.
 • Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih izdelkov v času pouka.
 • Prepovedano je povzročanje materialne škode.
 • Prepovedane so vse oblike nasilnega vedenja v šoli.
 • Prepovedano je ogrožanje varnosti sebe in drugih.

OSNOVNA PRAVILA OBNAŠANJA: 

 • spoštujemo vsakega posameznika;
 • učenci upoštevajo navodila učiteljev in ostalih zaposlenih;
 • komunikacija med vsemi se odvija spoštljivo in strpno;
 • spore rešujemo na miren način;
 • izsiljevanje in vse ostale oblike nasilnega vedenja niso dovoljene;
 • do šolske in tuje lastnine imamo spoštljiv ter odgovoren odnos;
 • k pouku prihajamo točno in pripravljeni;
 • dragocene predmete puščamo doma;
 • mobilnih telefonov v šoli ne uporabljamo.

Pravila obnašanja med poukom: 

 • učenci pred učilnico mirno počakajo na prihod učitelja;
 • k uram prihajamo točno;
 • med poukom je vsak učenec na svojem mestu;
 • učenci morajo imeti potrebne pripomočke za delo;
 • potrebno je slediti razlagi, aktivno sodelovati in zapisovati snov;                  
 • učenec, ki bi rad nekaj povedal, mora to z dvigom roke nakazati;
 • pri pouku ni dovoljena uporaba mobitelov in drugih elektronskih naprav;
 • v primeru izostankov učenci poskrbijo, da nadoknadijo učno snov;                            
 • med poukom lahko učenci le izjemoma zapustijo učilnico (z dovoljenjem učitelja);
 • ob zaključku ure prvi zapusti razred učitelj;
 • učenci odidejo za njim, ko je učilnica urejena.

Pravila obnašanja med odmorom: 

 • med odmori so učenci od prvega do petega razreda praviloma v svojih učilnicah;
 • kratki odmori (pet minutni) so namenjeni menjavi učilnic in pripravi na pouk;
 • po hodnikih in stopnicah hodimo po desni strani počasi in umirjeno;
 • med odmori učenci ne zapuščajo šole;
 • nepotrebno zadrževanje na straniščih in v garderobi ni dovoljeno.

VZGOJNI UKREPI 

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti in ne upošteva hišnega reda, pravil šolskega reda in oddelčnih pravil, stori kršitev.

Hujše kršitve so:

 • ponavljajoče se istovrstne kršitve hišnega reda, pravil šolskega reda ali oddelčnih pravil,
 • občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur ali strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
 • uporaba pirotehničnih izdelkov v šoli ali na njenih zunanjih površinah,
 • izsiljevanje učencev ali delavcev šole,
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • kraja lastnine šole, drugih učencev ali obiskovalcev šole,
 • popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
 • uničevanje uradnih dokumentov in ponarejanje podatkov ter podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole,
 • kajenje, prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc ter napeljevanje drugih k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.                

Učencu zaradi hujših kršitev pravil šolskega reda razrednik izreče vzgojni ukrep ali pripravi predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Razrednik vodi mapo ukrepov in opominov.

Vzgojne ukrepe za kršitve, ki niso opredeljene kot hujše kršitve, določi strokovni delavec, pri katerem je učenec izvedel kršitev. Pri tem upošteva postopnost uporabe posameznih vzgojnih ukrepov določenih s pravili šolskega reda glede na osebnostne značilnosti in razvojno stopnjo učenca, okoliščine, predhodne izkušnje. Strokovni delavec beleži vzgojne ukrepe v zvezek opažanj in vzgojnih ukrepov.

Vzgojni ukrepi so:

 • vpis učenca v dnevnik opažanj,
 • podaljšanje ali prekinitev obveznosti (dežurstvo),
 • odstranitev učenca (od pouka, iz prostora, z dni dejavnosti, iz podaljšanega bivanja),
 • razgovor z razrednikom, šolsko svetovalno službo, ravnateljem (učenec, učenec in njegovi starši in strokovni delavci zunanjih institucij).

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge ukrepe. 

Izvajajo se na podlagi strokovne odločitve, ki je lahko individualna (strokovni delavec šole) ali skupinska (strokovna skupina, oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor).

Strokovni delavec, ki se odloči za vzgojni ukrep, je dolžan o tem obvestiti razrednika. Razrednik obvesti oddelčni učiteljski zbor. Razrednik vodi zaznamke o izrečenih vzgojnih ukrepih.                

Probleme rešujejo vsi vpleteni. Njihova dolžnost je, da se trudijo raziskati vzroke težav in poiščejo možne načine reševanja težav in pomagajo učencu pri spremembi neustreznega vedenja. 

Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo postopnosti reagiranja

 • Učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši (pogovor in dogovor).
 • Sodelovanje razrednika pri obravnavi problema.
 • Sodelovanje svetovalne službe.
 • Sodelovanje vodstva šole.
 • V primerih, ko svetovalna služba presodi, da se pri otroku pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih zgolj šolska obravnava ne more bistveno omiliti, izboljšati ali odpraviti, staršem priporoči pomoč zunanjih ustanov.

 

(Visited 236 times, 1 visits today)