Prijava na prehrano

Starši lahko naročite svoje otroke na posamezen obrok s prijavnico, ki jo najdete v modulu Prehrana v eAsistentu. Prijavnice bodo na voljo proti koncu šolskega leta. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Subvencionirani obroki

Starši uveljavljate subvencionirano malico in kosilo na pristojnem centru za socialno delo.

Polna subvencija za malico pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 evrov.

Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 evrov.

Obroki in cene

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, lahko imajo zajtrk, učenci, ki obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja, pa še kosilo in popoldansko malico.

Učenci malicajo v glavnem odmoru od 9.55 do 10.15. Čas kosila je med 11.50 in 14.00.

Posamezne obroke, kadar učenec nima redno naročenega obroka, morate starši naročiti vsaj en delovni dan pred odhodom na kosilo, in sicer do 8. ure dopoldan za naslednji dan. Naročilo izvedete preko eAsistenta.

Za pravočasno odjavljen obrok velja obrok, če se odjavi še isti dan do 8. ure preko eAsistenta. Odjava obroka ni možna za nazaj. Odjavljati je potrebno tudi subvencionirano prehrano, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico zaračunati polno ceno posameznega neodjavljenega subvencioniranega obroka (ZŠolPre- 1).

 

CENE:

 zajtrk   0,70 €/dan
 malica  1,10 €/dan
 malo kosilo (1. do 5. razred)    2,70 €/dan
 veliko kosilo (6. do 9. razred)           2,90 €/dan
 popoldanska malica  0,60 €/dan

.

Cene obrokov so bile sprejete na seji Sveta zavoda OŠ Lenart 28. 9. 2022 in veljajo od 1. 10. 2022 naprej.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici. Starše, ki imate težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorite s socialno delavko.

Vodja šolske prehrane je Mateja Polc.

 

(Visited 1.014 times, 1 visits today)