Na seji 22. 2. 2024  je Svet zavoda Osnovne šole Lenart sprejel sklep številka 8, ki se glasi, da se razpiše prosto delovno mesto ravnatelja za mandatno obdobje od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2029. Javni razpis se objavi v petek, 8. 3. 2024, v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Lenart in na spletni strani Osnovne šole Lenart, kar izhaja iz 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Lenart. Rok za prijavo znaša 14 dni.

OGLAS glasi

Svet zavoda Osnovne šole Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v  skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,  36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 127/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDOh-2AA, 71/23). 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je  1. 9. 2024.

Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na  delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi; nazivu; strokovnem izpitu; opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata; delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni;  potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni; potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni) pošljite v 14 dneh po objavi na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart z oznako »Prijava na  razpis ravnatelja – NE ODPIRAJ.«

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja Osnovne šole Lenart  za mandatno obdobje 2024–2029, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

(Visited 162 times, 1 visits today)