Svet zavoda Osnovne šole Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1 -269/12-24 in 47/15-ZOFVI – J, 46/16-ZOFVI – K in 25/17 – Zvaj; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2019.

Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 14 dneh po objavi na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart z oznako »Prijava na razpis ravnatelja.« 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja Osnovne šole Lenart za mandatno obdobje 2019 – 2024, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

(Visited 85 times, 1 visits today)