DODATNI POUK

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

 

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je objavljen na oglasni deski.

 

TEČAJNE OBLIKE

Na šoli omogočamo tečajno obliko učenje računalništva.

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatno strokovno pomoč prejemajo učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v ustrezni program (v rednih oddelkih osnovne šole se ta program imenuje program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Količina dodatne strokovne pomoči je določena z Odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo za vsakega učenca posebej.

Nudenje dodatne strokovne pomoči je obvezujoče za šolo in za otroka, ki je dolžan obiskovati te ure. Vsak učenec s posebnimi potrebami ima znotraj individualiziranega programa izdelan urnik dodatne strokovne pomoči.

 

(Visited 152 times, 1 visits today)