Učenci se lahko naročijo na posamezen obrok s prijavnico, ki jo oddajo konec šolskega leta za naslednje šolsko leto. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
Starši uveljavljajo subvencionirano malico in kosilo na pristojnem centru za socialno delo.

Splošna subvencija pripada samo tistim učencem, ki imajo pravico do dodatne subvencije in so do nje upravičeni tisti učenci, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 53% neto povprečne plače za malico in 18% neto povprečne plače za kosilo.

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, imajo zajtrk, učenci, ki obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja, pa še kosilo in popoldansko malico.

Učenci malicajo v glavnem odmoru od 9.55 do 10.15.

Čas kosila je med 11.50 in 14.00. 

Posamezne obroke kosil morajo učenci naročati vsaj en delovni dan pred odhodom na kosilo, in sicer do 9.00 ure dopoldan za naslednji dan.

Za pravočasno odjavljen obrok velja obrok, če se odjavi en delovni dan prej, in sicer do 10.00 ure. Za tekoči dan prijava in odjava obroka nista možni, razen v primeru bolezni še isti dan, vendar do 8.30 ure. Odjava obroka ni možna za nazaj. (ZŠolPre- 1)

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko.

Prehrano lahko odjavite v tajništvu šole na tel. št. 729 12 30.

 

CENE:

 zajtrk   0,50 €/dan
 malica  0,80 €/dan
 malo kosilo (1. do 5. razred)    2,00 €/dan
 veliko kosilo (6. do 9. razred)           2,15 €/dan
 popoldanska malica  0,35 €/dan

  

Vodja šolske prehrane je Tatjana Kraner.